ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

до Публічного договору про надання послуг з поводження з побутовими відходами

Товариство з обмеженою відповідальністю “Укрвторресурси – Буковина”, яке розташоване за адресою: вул. Василя Лесина, 4, м. Чернівці, 58023, є виконавцем послуги з поводження з побутовими відходами, відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 26.07.2006р. №1010 „Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів” (зі змінами), наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018р. № 130 “Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності”, рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради відповідно до рішення Чернівецької міської ради від 20 грудня 2018 року №1575 «Правила благоустрою м. Чернівців», на підставі рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 11.12.2020 р. № 602/27 «Про визначення виконавців послуг з вивезення побутових відходів на окремих територіях м. Чернівців», договору на надання послуги з вивезення побутових відходів на окремій території м. Чернівців від 18.12.2020 р. №2 (далі – Виконавець), пропонує фізичним або юридичним особам, які є власниками (співвласниками, користувачами) нерухомого майна, або за згодою власника іншим особам, які користуються об’єктом нерухомого майна (далі – Споживачам) отримувати послуги з поводження з побутовими відходами на території м.Чернівців шляхом приєднання до Публічного договору про надання послуг з поводження з побутовими відходами.

Цей договір укладається сторонами з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України шляхом приєднання Споживача до умов цього договору згідно з заявою-приєднанням або шляхом вчинення Споживачем дій, які засвідчують його бажання укласти договір (фактичне користування послугою, оплата за надану послугу та ін.) та поширюється на всіх Споживачів послуг з поводження з побутовими відходами на території визначеної рішенням виконавчих органів місцевого самоврядування.

Договір розміщено на офіційному веб-сайті Чернівецької міської Ради та ТОВ

«Укрвторресурси-Буковина» у розділі: «Публічні договори» і є публічною офертою (пропозицією) на адресу Споживачів.

 

Генеральний директор ТОВ «Укрвторресурси-Буковина»

Андрій Паливода

 

 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання послуг з поводження з побутовими відходами

 

м. Чернівці 01 червня 2021 року

 

ТОВ «Укрвторресурси-Буковина», в особі генерального директора Паливоди Андрія Олексійовича, що діє на підставі Статуту (далі – Виконавець), з однієї сторони, і

Власник (співвласник, користувач) квартири в багатоквартирному житловому будинку або

власник (співвласник, користувач) одноквартирного житлового будинку приватного сектору (далі – Споживач), з другої сторони, уклали цей договір про нижченаведене.

 

1. Предмет договору

Виконавець зобов’язується згідно з графіком надавати послуги з поводження з побутовими

відходами, а Споживач зобов’язується своєчасно оплачувати послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених цим Договором (далі – послуги), на підставі рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради № 602/27 від 11.12.2020р. про визначення виконавців послуг з вивезення побутових відходів на окремих територіях м. Чернівців, договору на надання послуги з вивезення побутових відходів на окремій території м. Чернівців від 18.12.2020 р. №2, рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 16 грудня 2019 року №708 «Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів в м.Чернівцях на 2019-2023роки» та рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 25.05.2021р. №346/11 «Про погодження Інвестиційної програми та встановлення тарифів для ТОВ «Укрвторресурси-Буковина» на послуги з поводження з побутовими відходами (зберігання, перевезення твердих, великогабаритних, ремонтних відходів).

 

2. Перелік послуг

2.1. Виконавець надає Споживачам Послуги з вивезення побутових відходів, в тому

числі твердих, великогабаритних та ремонтних відходів.

2.2. Надання послуг Виконавцем проводиться за контейнерною та безконтейнерною

схемою.

2.3. Для вивезення побутових відходів за контейнерною схемою використовуються

технічно справні контейнери місткістю 1,1 м3 або іншої ємності, що належать Виконавцю,

Споживачу або третім особам.

2.4. Вивезення побутових відходів здійснюється Виконавцем відповідно до вимог

законодавства про відходи, санітарних норм і правил, Правил надання послуг з вивезення

побутових відходів, умов цього договору, актів та графіка вивезення побутових відходів.

2.5. Вивезення побутових відходів за безконтейнерною схемою застосовується в

окремо визначених районах міста. При застосуванні безконтейнерної схеми Споживачі послуг

зобов’язуються виставляти в місцях, погоджених з Виконавцем закриті ємності – мішки,

місткістю не більш як 0,12 м3.

2.6. Вивантаження відходів з контейнерів та завантаження мішків з відходами в

спеціально обладнані транспортні засоби здійснюється Виконавцем.

2.7. Для вивезення великогабаритних і ремонтних відходів використовуються

контейнери місткістю 8-12 куб. метрів, для розташування яких Споживачем, відповідно до вимог

санітарно-епідеміологічного законодавства, відводиться спеціальний майданчик з твердим

покриттям.

2.8. Передача небезпечних відходів у складі побутових відходів здійснюється

Споживачами та Виконавцем відповідно до вимог санітарного законодавства спеціалізованим

підприємствам, що одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними

відходами.

2.9. Тип та кількість спеціально обладнаних для цього транспортних засобів,

необхідних для перевезення відходів, визначаються Виконавцем.

 

3. Вимірювання обсягу, визначення вартості та якості послуг

3.1. Обсяг надання Послуг розраховується Виконавцем на підставі норм, затверджених

рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 16 грудня 2019 року №708 «Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів в м.Чернівцях на 2019-2023роки».

3.2. Розрахунок вартості Послуг з вивезення ТПВ здійснюється на підставі тарифів,

затверджених рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради 25.05.2021р. №346/11 «Про погодження Інвестиційної програми та встановлення тарифів для ТОВ «Укрвторресурси-Буковина» на послуги з поводження з побутовими відходами (зберігання, перевезення твердих, великогабаритних, ремонтних відходів) на одну особу в місяць.

3.3. У випадку зміни цін та тарифів на Послуги, що надаються за Договором, включаючи

встановлення нових тарифів, Сторонами за Договором застосовуються нові (змінені) ціни та тарифи з дня їх офіційного вступу в силу (дня початку застосування), згідно з чинним законодавством України, без укладання додаткової угоди до Договору.

3.4.У разі прийняття уповноваженим органом рішення про зміну тарифу на Послуги

Виконавець в строк, що не перевищує 15 днів з дати введення тарифу в дію повідомляє про це шляхом розміщення інформації на своєму сайті.

 

4. Права та обов’язки споживача

4.1. Споживач має право на:

1) одержання своєчасно та належної якості послуги згідно із законодавством і умовами

договору;

2) одержання без додаткової оплати від Виконавця інформації про тарифи на послуги з

поводження з побутовими відходами, загальну вартість місячного платежу, структури тарифу,

норми надання послуг, порядок надання послуг, графік вивезення побутових відходів;

3) відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або

здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг;

4) усунення Виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг у п’ятиденний строк з

моменту звернення Споживача;

5) зменшення в установленому законодавством порядку розміру плати за послуги у разі їх

ненадання, надання не в повному обсязі або зниження їх якості;

6) несплату вартості послуг за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні

(іншому об’єкті нерухомого майна) Споживача та інших осіб понад 30 календарних днів за умови

документального підтвердження такої відсутності;

7) перевірку кількості та якості послуг в установленому законодавством порядку;

8) складення та підписання актів-претензій у зв’язку з порушенням правил надання послуг;

9) отримання без додаткової оплати інформації про проведені Виконавцем нарахування

плати за послуги (з розподілом за періодами та видами нарахувань) та отримані від Споживача

платежі;

10) розірвання договору здійснюється відповідно до законодавства України (зміна

власника особового рахунку, зміна Виконавця послуг та інше).

4.2. Споживач зобов’язується:

1) укладати договори про надання послуг у порядку і випадках, визначених законом;

2) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням

послуг, що виникли з його вини;

3) оплачувати в установлений договором строк надані йому послуги з поводження з

побутовими відходами;

4) дотримуватись правил пожежної безпеки та санітарних норм.

5) Не складувати побутові відходи поза контейнером, не викидати в контейнери відходи,

вивезення яких не передбачено цим договором;

6) у разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги сплачувати пеню в розмірі,

встановленому відповідно до пункту 7.3 цього договору;

7) письмово інформувати Виконавця про зміну власника житла (іншого об’єкта

нерухомого майна) та про фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі Споживача

протягом 30 календарних днів від дня настання такої події;

8) вживати заходів щодо впровадження роздільного збирання побутових відходів;

9) визначати разом з Виконавцем місця розташування контейнерних майданчиків,

створювати умови для вільного доступу до таких майданчиків;

10) утримувати контейнерні майданчики у належному санітарному стані;

11) забезпечити належне збирання та зберігання побутових відходів.

 

5.Права та обов’язки виконавця

5.1. Виконавець має право:

1) вимагати від Споживача утримання у належному санітарно-технічному стані

контейнерів, контейнерних майданчиків;

2) вимагати від Споживача своєчасно збирати та належним чином зберігати відходи;

3) після впровадження роздільного збирання побутових відходів, вимагати від Споживача

забезпечувати роздільне збирання побутових відходів;

4) припинити надання послуг у разі їх несплати або оплати не в повному обсязі в порядку

і строки, встановлені законом та договором, крім випадків, коли якість та/або кількість таких

послуг не відповідають умовам договору;

5) вимагати від Споживача проведення протягом п’яти робочих днів робіт з усунення

виявлених неполадок, що виникли з вини Споживача, або відшкодування вартості таких робіт,

проведених Виконавцем;

6) звертатися до суду в разі порушення Споживачем умов договору;

7) отримувати інформацію від індивідуального Споживача про зміну власника житла

(іншого об’єкта нерухомого майна) та фактичної кількості осіб, які постійно проживають у житлі

4

 

Споживача.

5.2. Виконавець зобов’язується:

1) забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуг згідно із

законодавством про житлово-комунальні послуги та про відходи та умовами договору;

2) на вимогу готувати та укладати із Споживачем договори про надання послуг з

визначенням відповідальності за дотримання умов їх виконання згідно з типовим договором;

3) без додаткової оплати надавати в установленому законодавством порядку необхідну

інформацію про тарифи, загальну вартість місячного платежу, структури тарифу, порядок

надання послуг, графік вивезення побутових відходів;

4) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги Споживачів і

проводити відповідні перерахунки розміру плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в

повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках, визначених

договором;

5) вживати заходів до усунення порушень якості послуг у строки, встановлені

законодавством;

6) сплачувати Споживачу у разі ненадання або надання не в повному обсязі послуг

неустойку (штраф, пеню) у розмірі, встановленому відповідно до пункту 7.4. цього договору;

7) своєчасно реагувати на виклики Споживача, підписувати акти-претензії, вести облік

вимог (претензій) Споживача у зв’язку з порушенням порядку надання послуг;

8) своєчасно та власним коштом проводити роботи з усунення виявлених неполадок,

пов’язаних з наданням послуг, що виникли з його вини;

9) інформувати Споживача про намір зміни тарифів на послуги з поводження з побутовими

відходами;

10) мати укладені договори із суб’єктами господарювання, що надають послуги з

перероблення та захоронення побутових відходів, та перевозити побутові відходи тільки в спеціально відведені місця чи на об’єкти поводження з побутовими відходами відповідно до правил благоустрою території населеного пункту, розроблених з урахуванням схеми санітарного очищення населеного пункту;

11) забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів у разі

перебування їх у власності Виконавця;

12) під час завантаження побутових відходів у спеціально обладнаний для цього

транспортний засіб проводити прибирання в разі його розсипання на контейнерному майданчику.

 

6.Ціна та порядок оплати послуги

6.1. Згідно частини п’ятої статті 13 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» плата

виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором про надання комунальної послуги, що є публічним договором приєднання, складається з:

– плати за послугу, виходячи з розміру затверджених тарифів на відповідну комунальну

послугу;

– плати за абонентське обслуговування.

6.2. Згідно з рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 25.05.2021р.

№346/11 «Про погодження Інвестиційної програми та встановлення тарифів для ТОВ

«Укрвторресурси-Буковина» на послуги з поводження з побутовими відходами (зберігання, перевезення твердих, великогабаритних, ремонтних відходів) плата за поводження з побутовими відходами (зберігання, перевезення, захоронення) із врахуванням норми накопичення на 1 мешканця квартири (будинку) м. Чернівців в місяць з ПДВ становить:

– в багатоквартирних, одноквартирних упорядкованих житлових будинках (з наявністю

усіх видів благоустрою) – 29,46 грн.

– в житлових будинках індивідуальної забудови (будинки приватного сектору), з

присадибною ділянкою – 30,28 грн.

Плата за абонентське обслуговування за індивідуальним договором – 2,71 грн. в місяць.

6.3. Розрахунковим періодом є календарний місяць.

6.4. Платежі вносяться не пізніше 20 числа місяця, наступного за розрахунковим.

6.5. Плата за надані Послуги вноситься на розрахунковий рахунок Виконавця на підставі

рахунку-повідомлення (СМС розсилкою), який щомісячно направляється Споживачам.

6.6. Плата за послуги «Виконавця» вноситься на поточні рахунки «Виконавця» ТОВ

“Укрвторресурси – Буковина :

IBAN UA193563340000026009300279422 в ТВБВ №10025/055 Чернівецьке облуправління АТ «Ощадбанк»

IBAN UA593562820000026008051508764 в ЧФ КБ «Приватбанк», м. Чернівці

ЄДРПОУ 39280223

ІПН 392802226501

6.7. У разі зміни вартості послуги «Виконавець» повідомляє «Споживачеві» не пізніше ніж

за 15 днів із зазначенням причин і відповідних підстав. Таке повідомлення публікується в регіональних засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті Чернівецької міської ради тощо.

6.8. «Споживач» здійснює розрахунки за спожиті послуги за новими тарифами та новими

нормами з моменту їх введення згідно чинного законодавства.

6.9. Наявність пільг, передбачених законодавчими актами, необхідно підтвердити наданням

копій відповідних документів Виконавцю.

Пільгова оплата здійснюється з дня отримання Виконавцем заяви з повним пакетом

підтверджуючих документів.

 

7.Відповідальність сторін за порушення умов договору

7.1. Сторони несуть відповідальність за порушення договору відповідно до статті 26

Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

7.2. У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості

Споживач викликає Виконавця послуг (його представника) для перевірки кількості та/або якості наданих послуг.

Акт-претензія складається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27

грудня 2018 року № 1145 «Про затвердження Порядку проведення перевірки відповідності якості

надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком

параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг».

7.3. За несвоєчасне внесення плати за послуги Споживач сплачує Виконавцю пеню в

розмірі 0,01 відсотка суми простроченого платежу, яка нараховується за кожний день

прострочення. При цьому загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем

граничного строку внесення плати за послугу відповідно до пункту 16 цього Договору.

7.4. У разі ненадання або надання не в повному обсязі послуг Виконавець сплачує

Споживачу неустойку (штраф, пеню) у розмірі 0,01 відсотка вартості послуг за договором за кожен окремий випадок.

8.Розв’язання спорів

8.1. Спори між Сторонами за Договором розв’язуються шляхом проведення

переговорів або у судовому порядку.

8.2. Спори, пов’язані з пред’явленням претензій, можуть розв’язуватися в досудовому

порядку шляхом переговорів.

8.3. У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості,

Споживач викликає представника Виконавця для складення акта-претензії, в якому зазначаються

строки, види порушення кількісних і якісних показників тощо.

8.4. Представник Виконавця зобов’язаний прибути протягом п’яти днів.

8.5. Акт-претензія складається Споживачем та представником Виконавця і

скріплюється їх підписами.

8.6. У разі неприбуття представника Виконавця у п’ятиденний строк або його відмови

від підпису акт вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два Споживачі або виборна

особа будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоорганізації населення.

9.Умови внесення змін до договору

9.1. Внесення змін до цього договору здійснюється в разі:

– внесення змін в законодавчі та нормативні акти, щодо надання житлово-комунальних

послуг та поводження з відходами;

– встановлення або корегування тарифів та норм утворення побутових відходів.

 

10. Форс-мажорні обставини

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або часткове невиконання

зобов’язань за цим договором, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

10.2. Під форс-мажорними обставинами розуміються обставини, які виникли в результаті

непередбачених сторонами подій надзвичайного характеру, що включають пожежі, землетруси, повені, зсуви, інші стихійні лиха, вибухи, війну або військові дії, страйк, блокаду, пошкодження мереж сторонніми юридичними чи фізичними особами тощо. Доказом настання форс-мажорних обставин є документ Торгово-промислової палати або іншого компетентного органу.

 

11.Строк дії, умови продовження та припинення дії цього договору

11.1. Даний Договір укладається з урахуванням вимог ст. ст. 633, 634, 641, 642 Цивільного

кодексу України без підписання письмового примірника Сторонами.

11.2. Даний Договір набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення в засобах

масової інформації та мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Чернівецької міської ради, та веб-сайті ТОВ «Укрвторресурси Буковина».

11.3. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у

порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством.

11.4. Якщо будуть внесені зміни до редакції даного Договору, Виконавець зобов’язується

розмістити повідомлення про такі зміни на сайті та в офіційних друкованих виданнях, що публікуються на території його діяльності, не менше ніж за десять днів до набрання змінами чинності, крім випадків, для яких цим Договором встановлений інший термін та/або порядок повідомлення про внесення змін. У разі незгоди Споживача зі змінами, спір розв’язується в судовому порядку.

11.5. Дія договору припиняється у разі:

– смерті фізичної особи – Споживача;

– прийняття рішення про ліквідацію юридичної особи – Споживача (Виконавця) або

визнання його банкрутом;

– припинення відповідного договору між Виконавцем та органом місцевого

самоврядування (чи уповноваженою ним особою) на надання послуг з поводження з побутовими

відходами на певній території населеного пункту;

– дострокового розірвання договору в порядку та на підставах, встановлених цивільним

законодавством або за домовленістю сторін.

Дія договору припиняється шляхом розірвання за:

– взаємною згодою сторін;

– рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі порушення істотних умов договору

другою стороною.

У разі розірвання договору зобов’язання припиняються з моменту досягнення

домовленості про розірвання договору.

 

12. Прикінцеві положення

12.1. Інформація про укладені договори між виконавцем послуг з вивезення побутових

відходів та суб’єктами господарювання, що надають послуги з перероблення та/або захоронення побутових відходів:

-№ 6/21 від 04.01.2021р. з МКП «Чернівціспецкомунтранс» на захоронення твердих побутових

відходів;

-№ 3/21 від 04.01.2021р з МКП «Чернівціспецкомунтранс» на захоронення великогабаритних

відходів;

-№ 5/21 від 04.01.2021р з МКП «Чернівціспецкомунтранс» на захоронення ремонтних відходів;

 

12.2. Спори та розбіжності, що можуть виникнути під час надання послуг, якщо вони не

будуть узгоджені шляхом переговорів між сторонами, вирішуються в судовому порядку.

 

12.3. Договір доводиться до відома Споживачів та знаходиться у постійному доступі

шляхом офіційного опублікування на офіційному веб-сайті ТОВ «Укрвторресурси Буковина».

За вимогою Споживача Виконавець надає друкований примірник Договору.

12.4. Споживач надає право Виконавцю, відповідно до Закону України «Про захист

персональних даних», здійснювати обробку персональних даних Споживача у зв’язку з

укладанням та виконанням договору.

12.5. Умови Договору однакові для всіх Споживачів, крім тих, кому за законом надані

відповідні пільги.

12.5. Договір розроблено відповідно до Типового договору про надання послуг з

поводження з побутовими відходами, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 року № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами».

12.6. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним

законодавством України.

12.7 Якщо будь-яке положення Договору визнається судом незаконним, недійсним, то таке

положення не буде чинним і повинно розглядатись Сторонами як таке, що не міститься в цьому Договорі, при цьому не спричиняючи цим недійсність будь-якого іншого положення Договору. Будь-яке положення Договору, яке визнане недійсним в частині чи в повній мірі, буде чинним в частині, яка не визнана недійсною. Сторони докладатимуть максимум зусиль для того, щоб замінити недійсне чи таке, що не підлягає виконанню положення іншим, таким що підлягає виконанню та має найбільш близький зміст.

12.8. З правилами надання послуг з поводження з побутовими відходами та витягами із

законодавства про відходи, санітарними нормами і правилами поводження з побутовими

відходами та утримання територій населених пунктів ознайомлені.

 

13. Місцезнаходження та реквізити Виконавця:

Товариство з обмеженою відповідальністю “Укрвторресурси – Буковина”

Юридична адреса: вул. Васильківська, буд. 1, Голосіївський р-н, м. Київ, 03040

Фактична адреса: вул. Василя Лесина, 4, м. Чернівці, 58023

ЄДРПОУ 39280223

ІПН 392802226501

Витяг ПДВ 1526504501778

IBAN UA193563340000026009300279422 в ТВБВ №10025/055 Чернівецьке облуправління АТ

«Ощадбанк»

IBAN UA593562820000026008051508764 в ЧФ КБ «Приватбанк», м. Чернівці, МФО 356282

є платником ПДВ та податку на прибуток на загальних умовах

 

Генеральний директор ТОВ «Укрвторресурси Буковина»

Андрій Паливода